Archive for the ‘Geen categorie’ Category

Reconstructie Franse Pad

Posted on: juni 20th, 2016 by Jan Rudolf Busz No Comments

De gemeente Langedijk heeft het Franse pad en omgeving voorzien van een nieuw gescheiden rioolstelsel. Hierbij is tevens een drainage stelsel aangebracht om het wateroverlast te beperken.

Het gebied is tevens voorzien van nieuwe bestrating, de bestaande asfaltverharding is verwijderd, en door de nieuwe inrichting en verharding heeft het nu de uitstraling van een woongebied.

Kwinfra heeft hierbij het ontwerp en de werkvoorbereiding verzorgt. Franse pad voor en na

Vernieuwing Molenwerf

Posted on: april 29th, 2016 by Jan Rudolf Busz No Comments

Verniewing Molenwerf

Vernieuwing Molenwerf in Amsterdam bijna gereed! De gemeente vernieuwt het gebied Molenwerf. De noodzakelijke vernieuwing van de tramsporen zijn aangegrepen om het gebied opnieuw in te richten, waardoor het ook meer en veiliger ruimte biedt aan fietsers en voetgangers. Adviesbureau Kwinfra is betrokken geweest bij de engineering van dit project in opdracht van de gemeente Amsterdam.

Winnaar Schot Cup

Posted on: december 11th, 2015 by Jan Rudolf Busz No Comments

foto winnaar Schot cup

Met gepaste trots sluit Kwinfra dit heerlijke jaar af met een wonderbaarlijke (bowling)prijs. De afgelopen week is er door de werkmaatschappijen van Schot-Groep (Schot Holding, Schot Infra, Schot Verticaal, Kwinfra en Dailycool) gestreden om de felbegeeerde ‘Schot Cup’! Door een zeer constant presterende ploeg werden de andere werkmaatschappijen van de baan gekegeld en ging Kwinfra er met de ‘Cup’ vandoor.

 

Bodemsanering Kop van West fase 1 te Purmerend

Posted on: september 17th, 2015 by Jan Rudolf Busz No Comments

KvW

Kwinfra begeleid in opdracht van de gemeente Purmerend vanaf medio februari 2015 de bodemsanering in het kader van de realisatie van het plangebied Kop van West fase 1. Het plangebied Kop van West wordt omsloten door de Wolgalaan, Neckerstraat en Kanaaldijk te Purmerend. Binnen het plangebied worden onder meer woningen, appartementen en een slotgracht gerealiseerd. Kwinfra heeft voorafgaand aan de bodemsanering de gehele verontreinigingssituatie in kaart gebracht en geactualiseerd.

Verder is voor het gehele plangebied 2012 door Kwinfra een raamsaneringsplan opgesteld. De bodemsanering zal gefaseerd worden uitgevoerd. Voor de eerste fase is in 2014 een specifiek uitvoeringsplan opgesteld.

Bij uitvoering van de sanerende maatregelen is Kwinfra verantwoordelijk voor de project- en milieukundige begeleiding conform de BRL6000.

De saneringswerkzaamheden bestaan o.a. uit het saneren van asbesthoudende grond/puin, sterk met immobiele componenten (zware metalen / PAK) verontreinigde grond en niet toepasbaar fundatiemateriaal. Verontreinigde grond zal waar mogelijk worden herschikt binnen het plangebied of afgevoerd worden naar een erkende verwerker. Ter plaatse van de toekomstige woonpercelen wordt de grond gesaneerd tot minimaal klasse wonen.

Ter plaatse van de toekomstige hoofdstructuur komt veen vrij wat door Kwinfra conform de BRL1000 gekeurd wordt voor de bepaling van de afzet-/toepassingsmogelijkheden. Na uitvoering van de sanerende maatregelen zal over het gehele terrein een 1 meter dikke leeflaag worden aangebracht van minimaal klasse wonen.

Naar verwachting wordt de bodemsanering fase 1 Kop van West eind 2015 afgerond.

 

Bodemsanering Belterlaan te Hippolytushoef

Posted on: maart 30th, 2015 by Jan Rudolf Busz No Comments

034

Kwinfra begeleid bodemsanering te Hippolytushoef; uitvoering Schot-Infra.

In maart heeft Kwinfra de milieukundige begeleiding verzorgd tijdens een bodemsanering op een locatie aan de Belterlaan te Hippolytushoef. In het verleden was op het terrein een brandstoffenhandel gevestigd. De aanwezige bodemverontreiniging met diverse soorten minerale olie was hier aan te relateren.

Enkele jaren geleden heeft Kwinfra de verontreinigingen reeds in kaart gebracht middels een verkennend- en nader bodemonderzoek. Daaropvolgend is door Kwinfra een saneringsplan opgesteld. Na het verkrijgen van de beschikking op het saneringsplan heeft aannemer Schot Infra begin maart van dit jaar de sanering opgestart. De grond was dusdanig sterk verontreinigd met minerale olie, dat deze volledig is afgevoerd naar de Eemshaven waar de grond thermisch gereinigd wordt. De sanering is onder de BRL 6000 begeleid door een protocol 6001 gecertificeerd milieukundig begeleider van Kwinfra. Na uitkeuring van de putbodems en putwanden is de ontgravingsput aangevuld met schoon gecertificeerd zand. Na afloop van de sanering zal een evaluatierapport worden opgesteld.

 

De Fruittuinen fase 3 en 4 te Andijk

Posted on: januari 30th, 2015 by Jan Rudolf Busz No Comments

De Fruittuinen is een nieuwbouwproject in de dorpskern Andijk in de gemeente Medemblik. Kwinfra BV heeft voor Scholtens Projecten B.V. het ontwerp gemaakt t.b.v. het bouwrijp- en woonrijpmaken van de wijk. Het project is opgedeeld in 4 fases. Fase 1 en 2 zijn enkele jaren geleden al opgeleverd.

Fase 3 en fase 4 worden momenteel bouwrijp gemaakt. Gelijktijdig met deze werkzaamheden is Kwinfra BV het woonrijpmaken aan het voorbereiden in een ontwerp en een bestek.

Fruittuinen 3 en 4 Microplan SHP-4

Reconstructie Plan Zuid 1 te Egmond aan Zee

Posted on: december 12th, 2014 by Jan Rudolf Busz No Comments

De riolering in Plan Zuid 1 te Egmond aan Zee in de gemeente Bergen moest worden vernieuwd. Na het vervangen van de riolering is in de wijk een nieuwe verharding aangelegd.

Kwinfra BV heeft voor de gemeente Bergen een ontwerp gemaakt t.b.v. de nieuwe indeling van de wijk. In het nieuwe ontwerp zijn de bestaande trottoirs verbreed, de parkeervakken zijn duidelijk aangegeven en de bestaande bomen zijn vervangen.

Na de inloopavond voor de bewoners heeft Kwinfra BV het plan verder uitgewerkt tot bestek en tekeningen. Vervolgens is door Kwinfra BV de aanbesteding begeleid.

Inmiddels is het plan onder toezicht en directievoering van Kwinfra BV uitgevoerd.

Plan zuid te Egmond aan Zee

Kruispunt Noorderkade Drechterwaard te Alkmaar

Posted on: november 28th, 2014 by Jan Rudolf Busz No Comments

De oversteek voor fietsers vanaf de Drechterwaard over de Noorderkade naar het centrum van de stad is een gevaarlijke oversteek. De fietsers moeten in één keer de Noorderkade oversteken. Door de snelheid van het verkeer op de Noorderkade leverde dit vaak gevaarlijke situaties op.

Kwinfra BV heeft een ontwerp met middengeleiders gemaakt.

Door de middengeleiders wordt de snelheid uit het verkeer op de Noorderkade gehaald. Doordat de fietsers nu in tweeën kunnen oversteken is er een veilige oversteek ontstaan.

Noorderkade Alkmaar oude situatie

oude situatie

Noorderkade Alkmaar nieuwe situatie

nieuwe situatie

 

Woonrijpmaken Bomenbuurt in Sint Pancras

Posted on: november 6th, 2014 by Jan Rudolf Busz No Comments

De riolering in de Bomenbuurt in Sint Pancras (gemeente Langedijk) is in 2012 gerenoveerd. Na de werkzaamheden zijn de straten van tijdelijk straatwerk voorzien.

Kwinfra BV heeft in opdracht van de gemeente Langedijk een herinrichtingsplan ontworpen waarbij rekening is gehouden met de plaats van de nieuwe bomen, parkeerplaatsen, aanbiedingsplaatsen van de rolcontainers en één-richtingsverkeer. Het plan is gepresenteerd aan de bewoners.

Na de presentatie heeft Kwinfra BV het ontwerp verder uitgewerkt en het bestek geschreven. De afdeling milieu heeft bodem- en asfaltonderzoek uitgevoerd.

Inmiddels is de aannemer gestart met de werkzaamheden.

ontwerptekening bomenbuurt Sint Pancras

Project De Blinkerd in Catrijp (Schoorl)

Posted on: oktober 31st, 2014 by Jan Rudolf Busz No Comments

Deze vakantieperiode wordt door aannemer Schot nog hard doorgewerkt om het parkeerterrein van De Blinkerd in Catrijp (Schoorl) opnieuw te bestraten.

Naast het parkeerterrein wordt tevens de riolering vernieuwd en het Jan van Scorelpark heringericht.

Kwinfra BV heeft voor de gemeente Bergen het ontwerp gemaakt en deze uitgewerkt tot bestek en tekeningen. Vervolgens is door Kwinfra BV de aanbesteding begeleid. Momenteel houdt Kwinfra BV toezicht en voert de directie van het project. De uitvoering van de werkzaamheden bevinden zich in de afrondende fase. Het parkeerterrein bij de hoofdingang is gereed. Momenteel wordt de verharding van het parkeerterrein aan de achterzijde en de rijweg van het Jan van Scorelpark aangebracht.

Blinkerd_te_Schoorl