Certificering

Om de kwaliteit te waarborgen is Kwinfra ISO 9001 gecertificeerd door Normec Certifications. Daarnaast is Kwinfra gecertificeerd voor de volgende BRL’s en protocollen:

BRL SIKB 1000: Beoordelingsrichtlijn monsterneming bij partijkeuringen
  • Protocol 1001: Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie
BRL SIKB 2000: Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB procescertificaat veldwerk bij Milieuhygiënisch bodemonderzoek
  • Protocol 2001: Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen
  • Protocol 2002: Het nemen van grondwatermonsters
  • Protocol 2003: Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek
  • Protocol 2018: Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem
BRL SIKB 6000: Beoordelingsrichtlijn milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem en nazorg
  • Protocol 6001: Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden en nazorg

In het kader van de BRL SIKB 6000 wordt onderscheid gemaakt in:

  • Milieukundig processturing
  • Milieukundige verificatie

Kwinfra heeft voor de protocollen gecertificeerde en erkende monsternemers en milieukundig begeleiders in dienst.