Bodem- & Waterbodemonderzoek

Onderzoeken (water)bodem verontreiniging

Bodemonderzoek kan gevraagd worden bij:

  • Nieuwbouw
  • Aanbouw
  • Funderingsherstel
  • Transactie (verkoop/aankoop)
  • Milieuvergunning (nulsituatie/eindsituatie)
  • Calamiteit
  • Bij werkzaamheden in de grond aan bijvoorbeeld kabels en leidingen

Voor deze diverse redenen zijn diverse type onderzoeken:

Voor de uitvoering van deze (water)bodemonderzoeken heeft Kwinfra gecertificeerde en erkende monsternemers en bekwame en ervaren projectleiders in dienst.

Indien een bodemverontreiniging wordt geconstateerd bekijkt Kwinfra of dit een belemmering in het toekomstige of huidige gebruik oplevert. Indien dit zo is, adviseert Kwinfra in de te nemen vervolgstappen.

Verkennend waterbodemonderzoek

Het verkennend waterbodemonderzoek wordt uitgevoerd conform de NEN 5720. Aan de hand van het onderzoeksdoel, het vooronderzoek en het type water wordt de onderzoeksopzet bepaald.

Waterbodemonderzoek is nodig bij:

  • Baggerwerkzaamheden
  • Profileren sloten

Op basis van de onderzoeksresultaten adviseert Kwinfra u in de verwerkingsmogelijkheden van het bij baggerswerkzaamheden vrijkomende slib.

Indicatief (water)bodemonderzoek

Een indicatief (water)bodemonderzoek wordt uitgevoerd om te onderzoeken of een potentieel probleem op de locatie aanwezig is. Dit gebeurt met een beperkt vooronderzoek en een minimale onderzoeksinspanning. Dit type onderzoek is doorgaans niet voldoende voor de aanvraag van vergunningen en dergelijke.

Aanvullend of nader bodemonderzoek

Aanvullend of nader bodemonderzoek kan nodig zijn als bij het verkennend bodemonderzoek een bodemverontreiniging is aangetroffen waarvan de mate en omvang vastgesteld moet worden (ernst). Tevens kan na dit type onderzoek worden vastgesteld of de bodemverontreiniging risico’s voor de gezondheid of milieu oplevert (spoedeisendheid). Het nader bodemonderzoek wordt uitgevoerd conform de NTA 5755.

Bodemonderzoek en Grondwateronderzoek

(Historisch) Vooronderzoek

Het (historisch) vooronderzoek wordt uitgevoerd conform de NEN 5725 (landbodem) of NEN 5717 (waterbodem) voor elke type bodemonderzoek. Bij het vooronderzoek wordt gekeken naar de historie van de locatie en de (bedrijfs)activiteiten op de locatie zelf en in de omgeving. Middels het raadplegen van het Kwinfra archief, het archief van de gemeente of provincie en van de eigenaar van de locatie en door het bestuderen van oud en nieuw kaartmateriaal en als beschikbaar (lucht)foto’s wordt de historie van de locatie in beeld gebracht. Met deze gegevens wordt de juiste onderzoeksopzet bepaald.

Verkennend bodemonderzoek

Het verkennend bodemonderzoek wordt uitgevoerd conform de NEN 5740. Aan de hand van het onderzoeksdoel en het vooronderzoek wordt de onderzoeksopzet bepaald. Doel van het verkennend bodemonderzoek is om vast te stellen of de bodem verontreinigd is ja of nee.

Indien blijkt dat een bodemverontreiniging aanwezig zal Kwinfra u adviseren in de te nemen vervolgstappen. In overleg met de opdrachtgever kan het verkennend bodemonderzoek direct worden uitgebreid tot een aanvullend onderzoek. Op deze manier wordt op een snelle en efficiënte wijze een compleet beeld verkregen van de situatie.

Grondwerkzaamheden bij kabels en leidingen

Elke aannemer die in/of met grond werkt dient de kwaliteit van de grond te weten zodat de juiste werkwijze en veiligheidsmaatregelen genomen kunnen worden. Is de kwaliteit van de bodem onbekend dan is bodemonderzoek benodigd.

Afhankelijk van het soort werkzaamheden en de omvang van het project stemt Kwinfra de onderzoeksopzet van het bodemonderzoek af op de CROW 400 en/of de NEN 5740. Bij de interpretatie van de kwaliteit toetsen wij tevens aan de CROW 400, zodat een voorlopige veiligheidsklasse aan de werkzaamheden gegeven kan worden. Tevens wordt indicatief getoetst aan het Besluit Bodemkwaliteit om de afzetmogelijkheden te bepalen. Let op: dit betreft geen partijkeuring conform het Besluit Bodemkwaliteit.

Vestigingen Kwinfra Civiel- & Milieutechnisch Adviesbureau

Vestiging Alkmaar
Smaragdweg 3
Alkmaar
072 - 505 7500info@kwinfra.nl
Vestiging Amsterdam
Nieuw-Zeelandweg 3
Amsterdam
072 – 505 7500info@kwinfra.nl
Vestiging Heerenveen
Jupiter 8
Heerenveen
072 – 505 7500info@kwinfra.nl
Vestiging Almere
Bolderweg 16
Almere
072 – 505 7500info@kwinfra.nl

Contactgegevens Kwinfra

bezoekadres:
Smaragdweg 3, 1812 RJ, Alkmaar
correspondentieadres:
Postbus 9060, 1800 GB Alkmaar
Afdeling Milieu:
Afdeling Civiel & Geodesie

Contactformulier

Contactformulier Kwinfra

Milieutechniek Nieuws & Tips

december 5, 2013
Waterbodemonderzoek in Purmerend

Bij de baggerschouw wordt gecontroleerd of sloten nog voldoende diepgang hebben. Kwinfra verzorgde het waterbodemonderzoek ten behoeve van de baggerwerkzaamheden.

Lees meer
december 5, 2013
Funderingsherstel panden Amsterdam

Veel panden in Amsterdam zijn toe aan funderingsherstel. Kwinfra verzorgt bodemonderzoek en begeleidt bij sanering.

Lees meer
december 5, 2013
Asfaltprogramma 2013, gemeente Purmerend

Ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden van asfaltwegen in Purmerend verzorgde Kwinfra het asfalt- en funderingsonderzoek.

Lees meer
december 4, 2013
Scholeksterstraat e.o. te Landsmeer

Ter plaatse van de Scholeksterstraat e.o. diende het riool vervangen te worden. Kwinfra verzorgde het bodemonderzoek en asbest in grond […]

Lees meer
december 3, 2013
Ondergrondse afvalcontainers

Waar bovengrondse afvalcontainers niet voldoen neemt het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers een grote vlucht, Kwinfra verzorgt bodemonderzoek en begeleidt bij […]

Lees meer

Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau is een divisie van de Schot Groep

Copyright 2024 | Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau | Alle rechten voorbehouden | Privacy Beleid