Ecologie

Ecologisch onderzoek en advies

Heeft u plannen om te isoleren, (ver)bouwen, slopen? Of organiseert u binnenkort een evenement? Dan heeft u in de meeste gevallen een ecologisch onderzoek nodig om te kunnen voldoen aan de vergunningseisen van de nieuwe Omgevingswet (hierna Ow). In hoofdstuk 11 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) zijn de regels voor natuurbescherming opgenomen. Er is bepaald dat planten en dieren die van Europees en nationaal belang zijn beschermd dienen te worden. Deze soorten mogen niet nadelig worden beïnvloed tijdens activiteiten.  

Daarnaast geldt voor alle planten en dieren de Zorgplicht die stelt dat nadelige effecten zoveel mogelijk voorkomen dienen te worden.

Om invulling te geven aan de onderzoeksplicht van de Omgevingswet, kan Kwinfra een Quickscan Ecologische Waarden uitvoeren. Er wordt dan gekeken of de ontwikkeling/activiteit nadelige gevolgen kan hebben voor beschermde flora, fauna of Natura 2000-gebieden. Ook rode lijst soorten worden meegenomen i.h.k.v. de specifieke zorgplicht. Het is verstandig om een dergelijke ecologische quickscan of Quickscan ecologische waarden vroegtijdig ingang te zetten, om eventuele vertragingen te voorkomen.

De quickscan kunnen wij binnen 2 weken uitvoeren en het rapport ontvangt u uiterlijk tien dagen na het veldbezoek.

Op basis van een Quickscan ecologische waarden (flora en fauna onderzoek) wordt bepaald of nadelige effecten op beschermde soorten of gebieden op voorhand uitgesloten zijn. U ontvangt dan een rapport met de bevindingen en aanbevelingen op basis van een veldonderzoek en een bureaustudie.

 • Indien negatieve effecten zijn uitgesloten, dan kunnen de werkzaamheden worden uitgevoerd.
 • Indien negatieve effecten niet op voorhand uit te sluiten zijn, dan zijn er twee mogelijkheden:
  • Werkwijze of inrichting van de beoogde activiteiten dusdanig aanpassen dat de effecten worden voorkomen; 
  • Een aanvullend ecologisch onderzoek is noodzakelijk. Na afronding van het onderzoek stellen we een rapport op met de aanbevelingen voor een werkwijze of mitigerende en/of compenserende maatregels. Met dit rapport kan er een ontheffing worden aangevraagd. Dit dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de provincie (het bevoegd gezag).

Nadat er een ontheffing is afgegeven dienen er maatregelen te worden genomen onder ecologische begeleiding. Hiervoor wordt een Ecologisch Werkprotocol opgesteld. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat er vleermuiskasten geïnstalleerd dienen te worden.

Flora en fauna onderzoek, vergunningaanvraag en/of ecologische begeleiding, de ecologen van Kwinfra helpen u graag! U kunt hieronder een offerte aanvragen.

Vraag direct een offerte aan

Zandhagedis (Lacerta agilis)

Kwinfra B.V. biedt de volgende diensten aan:

 • Ecologische Quickscan;
 • Aanvraag vergunning Omgevingswet Flora- en fauna activiteit
 • Vegetatie en flora kartering
 • Ecologische begeleiding
 • Opstellen Ecologisch werkprotocol
 • Flora en fauna inventarisaties / monitoring
 • Stikstofberekeningen
 • Voortoets gebiedsbescherming (natura-2000)
 • BREEAM - Landgebruik en Ecologie
 • Advies voor natuurinclusief bouwen
 • Aanvullend ecologisch onderzoek zoals:
  • vleermuizen
  • huismussen
  • gierzwaluwen
  • steenmarters
  • rugstreeppadden
  • andere beschermde flora en fauna

De ecologen zijn RVO-erkend en werken conform de geldende landelijke onderzoeksprotocollen.

Contactgegevens Kwinfra

bezoekadres:
Smaragdweg 3, 1812 RJ Alkmaar
correspondentieadres:
Postbus 9060, 1800 GB Alkmaar
Afdeling Milieu:
Afdeling Civiel & Geodesie

Offerte Aanvraag Formulier Ecologie

Offerte formulier Ecologie Kwinfra

Vestigingen Kwinfra Civiel- & Milieutechnisch Adviesbureau

Vestiging Alkmaar
Smaragdweg 3
Alkmaar
072 751 3930info@kwinfra.nl
Vestiging Amsterdam
Nieuw-Zeelandweg 3
Amsterdam
072 – 505 7500info@kwinfra.nl
Vestiging Heerenveen
Jupiter 8
Heerenveen
072 – 505 7500info@kwinfra.nl
Vestiging Almere
Bolderweg 16
Almere
072 – 505 7500info@kwinfra.nl
Bekijk alle nieuws & tips

Ecologie Nieuws & Tips

oktober 24, 2023
Spouwmuur isolatie? Vleermuisonderzoek!

Voorkom vertraging van uw spouwmuurisolatie werkzaamheden en regel snel uw ecologische QuickScan. Volgens de Raad van State is nader onderzoek vleermuizen verplicht voorafgaand het na-isoleren.

Lees meer
oktober 10, 2023
Meer aanvragen quickscans vleermuizen bij Kwinfra

Nieuwsbericht van het Haarlems Dagblad naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van Staten over vleermuisonderzoek en spouwmuurisolatie

Lees meer
januari 31, 2023
Deskundig ecologisch onderzoek

Voorkom vertraging van uw (ver)bouw project en regel snel uw ecologische quickscan. Volgens de Wet Natuurbescherming dient het effect van […]

Lees meer
januari 30, 2023
Nationale tuinvogeltelling

Afgelopen weekend was het weer zover: De Nationale Tuinvogeltelling. De ecologen van Kwinfra deden enthousiast mee.

Lees meer
januari 10, 2023
2023 Jaar van de Meervleermuis!

2023 is uitgeroepen tot het jaar van de meervleermuis! Het is belangrijk om uit te leggen waarom de Wet natuurb... […]

Lees meer
januari 9, 2023
Gedragscode en Plan van Aanpak

Een Plan van Aanpak is nodig om volgens een gedragscode te kunnen werken. Er geldt dan vrijstelling voor de verbodsbepalingen […]

Lees meer

Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau is een divisie van de Schot Groep

Copyright 2024 | Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau | Alle rechten voorbehouden | Privacy Beleid

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram