De Steenmarter

De steenmarter is naast de boommarter één van de twee soorten marters die we in Nederland kunnen tegenkomen. Beide soorten staan bekend als echte rovers maar kunnen in het zomerseizoen ook overstappen op een dieet van vruchten zoals bramen, bessen van de vogelkers, nachtschade of gewassen die wij mensen tellen. Boommarters leven uitsluitend in bosrijke gebieden, terwijl steenmarters echte cultuurvolgers zijn en prima stand weten te houden in dorpen en steden. Dit kan in sommige gevallen zorgen voor conflict tussen mens en natuur. Hoewel het waarnemen van een steenmarter een geweldige ervaring kan zijn, kunnen steenmarters ook voor overlast zorgen wanneer zij hun rustverblijf vinden in auto’s of de spouwmuur en geluid- en stankoverlast veroorzaken.

Wanneer steenmarters bij u in de buurt voorkomen hoeft ik zich geen ernstige zorgen te maken. Het zijn geen agressieve of op enige manier dan ook gevaarlijk dieren. Wel is het verstandig voorzorgsmaatregelen te treffen indien u kippen houdt. Kijk hiervoor op de website van BIJ12 Schade voorkomen door marterachtigen. En wat erg belangrijk is, blijf van de steenmarter af! Het verstoren, vangen, doden of schade doen aan de verblijfplaats van de steenmarter is ten strengste verboden!

Het is niet altijd goed gegaan met de steenmarter. Hoewel de populatie vandaag de dag in de lift zit, was dat aan het begin van deze eeuw heel anders. Toentertijd werd er nog intensief gejaagd op steenmarters vanwege zijn pels, die veel geld opbracht.

Het nader ecologisch onderzoek is een eis van de omgevingsdienst, die vanuit de provincie verantwoordelijk is om de Wet natuurbescherming te handhaven.

 

In Nederland wordt de steenmarter beschermd door de Wet natuurbescherming. Deze Wet verbied het om steenmarters te doden, verjagen of te vangen, en zelfs om de vaste rust- of verblijfplaatsen te verstoren of vernielen.

Op het moment dat u een verbouwing, rennovatie of sloop gepland heeft, is het belangrijk om te weten of er geen steenmarters zijn die gebruikmaken van uw terrein. Wanneer een verblijfplaats (ook onbedoeld) wordt vernield of verstoort overtreedt u daarmee de Wet natuurbescherming. Het is daarom altijd nodig voorafgaand aan uw plannen een zogeheten Quickscan ecologische waarden / Flora en fauna onderzoek te laten uitvoeren. Hierbij wordt onderzocht of uw werkzaamheden mogelijk in strijd zijn met de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming.

Een Quickscan ecologische waarden is een éénmalig bezoek door een deskundige aan de planlocatie / bouwlocatie waarbij wordt gelet op de geschiktheid van het terrein voor leefgebied en verblijfplaatsen van bijvoorbeeld vleermuizen, amfibieën (kikkers, paden & salamanders), gierzwaluwen, huismussen of steenmarters. Naast nog een aantal andere bijzondere diersoorten worden ook plantensoorten die door de Wet natuurbescherming worden beschermd onderzocht op hun aanwezigheid.

Wanneer de ecoloog / deskundige die de quickscan uitvoert concludeert dat steenmarters, en/of andere beschermde soorten, op uw terrein voorkomen, dan zal er nader ecologisch onderzoek naar beschermde soorten moeten worden uitgevoerd. In geval van steenmarters worden er doorgaans wildcamera’s opgehangen om te kijken er daadwerkelijk steenmarters met een vaste verblijfplaats aanwezig zijn.

Steenmarter op wildcamera in het kader van nader onderzoek beschermde diersoorten. 
Bron: Kwinfra, 2022

Meer weten over ecologie of wilt u ecologisch onderzoek laten uitvoeren?
Neem contact op met onze ecoloog via info@kwinfra.nl of bel 072 505 7500.

Door het hele land voeren wij onderzoek uit:

  • Quickscan Ecologische Waarden
  • Soortspecifiek onderzoek: vleermuizen, huismussen, gierzwaluwen etc.
  • Begeleiding bij vergunning aanvraag wet natuurbescherming
  • Soorteninventarisaties of monitoring
  • Ecologische begeleiding
  • Soortenmanagement plan

Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau is een divisie van de Schot Groep

Copyright 2024 | Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau | Alle rechten voorbehouden | Privacy Beleid