Geohydrologie

Geohydrologisch onderzoek

Geohydrologisch onderzoek wordt uitgevoerd bij overlast van (grond)water of om later overlast te voorkomen. Bij dit onderzoek worden de bodemopbouw en waterdoorlatende eigenschappen van de bodem in kaart gebracht. Met deze resultaten kunnen berekeningen worden gedaan om de juiste maatregelen te bepalen. Kwinfra werkt hiervoor samen met ervaren hydrologen.

De wereld om ons heen is continue aan verandering onderhevig. Zo ook in geohydrologische vraagstukken. Zo valt er meer regen in een kortere perioden. Tegelijkertijd veranderen ook onze verwachtingen van het huidige straatbeeld. Gemeenten, uitvoerders in GWW en andere partijen worden steeds meer geconfronteerd met de vraag naar goede oplossingen voor de infiltratie van grond en hemelwater.

Kwinfra B.V. springt in op deze vraag door het aanbieden van advies gekoppeld aan kwalitatief veldwerk voor het bepalen van infiltratie en doorlatendheidsmetingen. Met de aanschaf van o.a. het ‘Aardvark’ systeem krijgt dit binnen Kwinfra B.V. nog een extra dimensie en kunnen we voor u een hoogwaardige bepaling van K-waarden verzorgen in de verzadigde en onverzadigde zone als ook de doorlatendheid in specifieke lagen of materialen.

Door ons professionele veldwerkteam kunnen we het bepalen van de K-waarden combineren met een milieukundige bodemonderzoek of andersoortige gebiedsinventarisatie.

Voorbeelden van infiltratie vraagstukken:

  • Afkoppeling hemelwaterafvoer
  • Bepalen van drainafstanden.
  • Snelheid of mogelijkheid op verplaatsen van verontreinigingen
  • Erosie gevoeligheid
  • Infiltratie snelheid en diepte voor gewassen e.d.
  • Drainage berekeningen

Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau is een divisie van de Schot Groep

Copyright 2024 | Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau | Alle rechten voorbehouden | Privacy Beleid