Indien een ernstige verontreiniging (> 25 m³ grond of > 100 m³ grondwater sterk verontreinigd) in de bodem wordt aangetroffen en werkzaamheden op of in de bodem zijn gepland gelden deze werkzaamheden als een sanering. Tegenwoordig is het niet altijd meer noodzakelijk om de gehele verontreiniging te verwijderen. Bij verontreinigingen veroorzaakt voor 1987 valt de keuze doorgaans op het functiegericht saneren van de locatie.

Bij saneringen begeleidt Kwinfra u bij het gehele proces.

Aan de hand van de wensen van de opdrachtgever, de aard en ernst van de verontreiniging en de functie van de locatie bekijkt Kwinfra welke manier van saneren binnen de wettelijke kaders past. In veel gevallen zal een melding in het kader van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS-melding) worden gedaan. Het Besluit Uniforme Saneringen heeft de bodemsaneringsprocedure vereenvoudigd en versneld. Indien het niet mogelijk is de sanering onder een BUS-melding uit te voeren zal Kwinfra een saneringsplan opstellen.

Kwinfra heeft tevens ervaren en gecertificeerde milieukundige begeleiders in dienst om toezicht te houden op de saneringswerkzaamheden, zodat deze volgens de BUS-melding of het saneringsplan en de beschikking verlopen. De milieukundig begeleider verzorgt indien nodig tevens de eindbemonstering van de ontgraven om te verifiëren of aan de doelstelling is voldaan.

Als alle werkzaamheden zijn uitgevoerd wordt door Kwinfra een evaluatie van de sanering opgesteld en verzorgen wij de verdere afhandeling.

Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau is een divisie van de Schot Groep

Copyright 2024 | Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau | Alle rechten voorbehouden | Privacy Beleid