Asfaltonderzoek is nodig wanneer onderhoud of verwijdering van een weg(gedeelte) gepland is. Het bij reconstructie of onderhoud vrijkomende asfalt is mogelijk teerhoudend (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK). Vanwege het gevaar van hoge gehalten aan PAK voor gezondheid en milieu is in 1991 besloten geen teerproducten in asfalt meer toe te passen. Vanaf 2001 is ook het hergebruik van teerhoudend materiaal in wegfunderingen niet meer toegestaan.

Kwinfra voert asfaltonderzoek uit conform de CROW 210 ‘Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt’. Bij het asfaltonderzoek worden de constructieopbouw en teerhoudendheid van het asfalt bepaald. Op basis van deze resultaten kan worden bepaald wat de beste manier is om een weg op te breken of welke reconstructiewerkzaamheden nodig zijn. Daarnaast wordt bepaald of het asfalt kan worden hergebruikt of moet worden gestort.

Kwinfra heeft tevens ervaring met onderzoek naar de fundering onder het asfalt. Hierbij wordt tijdens het veldwerk vastgesteld wat de dikte van de wegfundering is. Van het funderingsmateriaal wordt vervolgens in het laboratorium bepaald welk type aanwezig is en wat de gebondenheid is. Indien de wens is de wegfundering af te voeren kan Kwinfra, na analyse in het laboratorium, indicatief de hergebruiksmogelijkheden bepalen.

zie ook ons referentieproject Asfaltprogramma 2013, gemeente Purmerend 2013

Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau is een divisie van de Schot Groep

Copyright 2024 | Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau | Alle rechten voorbehouden | Privacy Beleid