Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming is sinds 2017 van kracht en is de opvolger van de Flora en Faunawet, de boswet en de Natuurbeschermingswet. Hierin is de bescherming van de Nederlandse flora en fauna en natuurgebieden vastgelegd. De provincies zijn verantwoordelijk voor het opstellen van beleid en het verlenen van vergunningen en ontheffingen. Iedere provincie heeft ook specifieke uitzonderingen wat betreft de bescherming van soorten

Hoofdstuk 2 gaat over Natura 2000-gebieden. Dit is een netwerk van beschermde gebieden in de Europa.

Hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming gaat over de bescherming van soorten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het beschermingsregime voor soorten op de Habitatrichtlijn en soorten op de Vogelrichtlijn. 

Hoofdstuk 4 gaat over houtopstanden, hout en houtproducten.

Om overtreding van deze wet te voorkomen is er bij ruimtelijke ontwikkelingen meestal een ecologische quickscan nodig. Tijdens deze quickscan of natuurtoets worden de geplande werkzaamheden getoetst aan de strenge eisen uit de wet. Het is bijvoorbeeld verboden om individuen van beschermde flora en fauna te verstoren of te doden. Ook het verstoren of vernielen van rustplaatsen, nesten of eieren is verboden.

Er is een ontheffing nodig als er verwacht wordt dat de verboden worden overtreden. Een ecologische quickscan kan uitsluitsel geven over mogelijke overtredingen en of er aanvullend soortgericht onderzoek noodzakelijk is.

Meer weten over ecologie of wilt u ecologisch onderzoek laten uitvoeren?
Neem contact op met onze ecoloog via info@kwinfra.nl of bel 072 505 7500.

Door het hele land voeren wij onderzoek uit:

Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau is een divisie van de Schot Groep

Copyright 2024 | Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau | Alle rechten voorbehouden | Privacy Beleid