Stikstof en de Wet Natuurbescherming

Hoofdstuk 2 van de Wet Natuurbescherming voorziet in de bescherming van gebieden. Voor ieder bouwproject is het vereist om inzichtelijk te maken wat de stikstofdepositie zal zijn in omliggende natura-2000 gebieden. Deze natuurgebieden zijn vaak erg gevoelig voor een toename van stikstof waardoor veel plant- en diersoorten dreigen te verdwijnen.

In de afgelopen tijd is de regelgeving omtrent stikstof flink aangescherpt en is een stikstofberekening een belangrijk onderdeel geworden bij het aanvragen van een omgevingsvergunning. Sinds augustus 2019 is een toename van stikstof in een natura 2000 gebied niet meer toegestaan. Deze maand (2 november 2022) heeft De Raad van State bepaald dat de vrijstelling voor de bouw wordt afgeschaft, waardoor ook de bouwfase wordt meegeteld in de berekening. Veel bouwprojecten liggen stil.

Kwinfra helpt u graag bij het berekenen van de stikstofuitstoot voor uw project. Met behulp van de Aerius calculator en de exacte gegevens van de locatie en het project wordt het effect op de natuur bepaald. Hoe dichter de planlocatie ligt bij een natura 2000 gebied des te groter is de kans dat de kritische depositiewaarde wordt overschreden.

Voorbeelden van maatregelen om stikstofuitstoot op natura 2000 te verminderen zijn:

  • Het kiezen van andere af- en aanrij routes
  • Het spreiden van de werkzaamheden over de tijd zodat natuur kan herstellen
  • Gebruik van minder vervuilende voertuigen (bijv. met AdBlue)
  • Gebruik van elektrische graafmachines, zoals die van Groene Bouwkracht (zie afbeelding hierboven)

Tijdens een berekening gaat het om de stikstofoxiden (NOX) en ammoniak (NH3). Het verkeer is voornamelijk verantwoordelijk voor de uitstoot van Stikstofoxiden.

Stikstofberekening

De landbouw is verantwoordelijk voor de meeste ammoniak uitstoot. Er worden twee berekeningen uitgevoerd. De eerste gaat over al het bouwverkeer en materieel. De tweede gaat over de gebruikersfase, bijvoorbeeld de toename in het aantal bezoekers. Om er zeker van te zijn dat een stikstofberekening vereist is raden wij aan om contact op te nemen met de gemeente. Het kan nog weleens verschillen per gemeente.

Het Aanvraagformulier vergunning Gebiedsbescherming kunt u vinden door hier te klikken.

Meer weten over stikstof, ecologie of wilt u ecologisch onderzoek laten uitvoeren?
Neem contact op met onze ecologen via ecologie@kwinfra.nl of bel 072 505 7500.

Door het hele land voeren wij onderzoek uit:

Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau is een divisie van de Schot Groep

Copyright 2024 | Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau | Alle rechten voorbehouden | Privacy Beleid