Gedragscodes en Plan van Aanpak

 - 9 januari 2023 - 

Veel overheidsinstanties, zoals Rijkswaterstaat, provincies, gemeentes en waterschappen maken gebruik van gedragscodes voor ruimtelijke ingrepen. Het gaat hier bijvoorbeeld om de gedragscode soortenbescherming. Door gebruik te maken van een gedragscode soortenbescherming hoeven deze instanties geen ontheffingsaanvraag voor de Wet natuurbescherming meer te doen. Het komt erop neer dat moet worden aangetoond dat er zorgvuldig wordt gehandeld op basis van de bekende gedragscodes. Gemeentes maken hier veel gebruik van voor (kleine) terugkerende werkzaamheden, zoals bestendig beheer en onderhoud. Het grote voordeel van het werken volgens een gedragscode is dat er geen langdurige ontheffingsaanvraag gedaan hoeft te worden die vaak samengaat met veel administratieve lasten voor zowel de initiatiefnemer als het Bevoegd Gezag. Een gedragscode moet worden goedgekeurd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Zoals gezegd is het belangrijk om aan te tonen dat er zorgvuldig wordt gewerkt en in eerste instantie betekent dat dat schade aan beschermde natuurwaarde moet worden voorkomen. Echter is het mogelijk dat er toch schade wordt veroorzaakt en dat er dus verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming overtreden worden. Het werken volgens de voorschriften van de gedragscode biedt dan vrijstellingen voor deze verbodsbepalingen en dan is de gedragscode erop gericht om deze schade zoveel mogelijk te beperken.

De richtlijnen in de gedragscode zijn vrij algemeen geformuleerd en moeten voor ieder project worden uitgewerkt in een Plan van Aanpak. Als het gaat om Bestendig beheer en onderhoud wordt er meestal vooraf al ecologisch onderzoek verricht, vervolgens wordt een bestek opgesteld en daarna wordt een Plan van Aanpak en ecologisch werkprotocol opgesteld. In het Plan van Aanpak worden door de RVO goedgekeurde soort beschermende en effectieve maatregelen toegepast. Deze maatregelen dienen op het juiste moment en onder begeleiding van een ecologisch deskundige te worden uitgevoerd.

 

Plan van Aanpak

Knotten van wilgenbomen

Meer weten over plant- en diersoorten, ecologie of wilt u ecologisch onderzoek laten uitvoeren?
Neem contact op met onze ecologen via ecologie@kwinfra.nl of bel 072 505 7500.

Door het hele land voeren wij onderzoek uit:

Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau is een divisie van de Schot Groep

Copyright 2024 | Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau | Alle rechten voorbehouden | Privacy Beleid