Asbest in grond onderzoek

Asbest in grond onderzoek kan noodzakelijk zijn bij:

  • Aantreffen asbestverdachte materialen op het maaiveld of in aanwezige opstallen
  • Puinbijmenging in de grond
  • Vanwege de ligging in historisch verdacht gebied (denk aan de Van Gelder papierfabriek in Wormer, oude stortplaatsen of (sloot)dempingen e.d.)

Kwinfra voert een asbest in grond onderzoek uit conform de NEN 5707. Aan de hand van de mate van verdachtheid (bijvoorbeeld wel of geen asbest aangetroffen) wordt de onderzoeksopzet bepaald.

Indien op basis van de resultaten een verontreiniging met asbest wordt geconstateerd, bekijkt Kwinfra of de asbestverontreiniging met het huidige gebruik risico’s voor de gezondheid oplevert en of het in de toekomst mogelijk een belemmering vormt. Indien dit het geval is, adviseert Kwinfra in de te nemen noodzakelijke saneringsmaatregelen om de risico’s en belemmeringen weg te nemen.

Voor grondonderzoeken naar asbest heeft Kwinfra gecertificeerde en erkende monsternemers en bekwame projectleiders in dienst.