Ecologie

Ecologisch onderzoek

In het kader van de aanvraag van een omgevingsvergunning bij onder andere beoogde bouw-, sloopactiviteiten, grote evenementen, beheer en onderhoud is in de meeste gevallen een ecologisch onderzoek conform de wet natuurbescherming (Wnb) noodzakelijk. Om een inschatting te kunnen maken of uw ingreep/activiteit een effect heeft op beschermde flora, fauna en Natura 2000-gebieden voeren we doorgaans eerst een ecologische quickscan of Quickscan ecologische waarden uit.
Na een Quickscan ecologische waarden kan worden bepaald of het wel of niet uit te sluiten is dat de ingreep of activiteit nadelige effecten heeft op omliggende natura 2000-gebieden en/of er beschermde dier- en plantensoorten. U ontvangt dan een rapport met de bevindingen op basis van een veldonderzoek en een bureaustudie.

 • Indien negatieve effecten zijn uitgesloten, dan kunnen de werkzaamheden met een vrijstelling worden uitgevoerd.
 • Indien negatieve effecten niet uit te sluiten zijn zal een aanvullend ecologisch onderzoek noodzakelijk zijn. Na afronding van het onderzoek stellen we een rapport op met de aanbevelingen voor een werkwijze of mitigerende en/of compenserende maatregels. Met dit rapport kan er een ontheffing worden aangevraagd. Met akkoord van het bevoegd gezag mogen de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Indien een ecologisch werkprotocol (EWP) benodigd is kunnen wij deze opstellen en de ecologische begeleiding op ons nemen. Tevens voeren we flora en fauna inventarisaties uit. Wij bieden ecologisch advies en denken graag met u mee over oplossingen.

Zandhagedis (Lacerta agilis)

Kwinfra B.V. kan de volgende werkzaamheden uitvoeren:

 • een Ecologische Quickscan;
 • voortoets gebiedsbescherming (natura-2000);
 • aanvullend ecologisch onderzoek zoals een natuurtoets, passende beoordeling of Alternatieven, Dwingende redenen van groot openbaar belang en Compensatie (ADC-toets);
 • aanvraag ontheffing en/of vergunning Wnb;
 • vegetatie en flora kartering;
 • flora en fauna inventarisaties / monitoring
 • aanvullend ecologisch onderzoek zoals:
  • vleermuizen
  • huismussen
  • gierzwaluwen
  • steenmarters
  • rugstreeppadden
  • andere beschermde flora en fauna
Vraag direct een offerte aan
Bekijk alle nieuws & tips

Contactgegevens Kwinfra

bezoekadres:
Helderseweg 54 G-H, 1817 BB, Alkmaar
correspondentieadres:
Postbus 9060, 1800 GB Alkmaar
Afdeling Milieu:
Afdeling Civiel & Geodesie
Kwinfra Kantoor Alkmaar

Offerte Aanvraag Formulier Ecologie

Offerte formulier Ecologie Kwinfra

Vestigingen Kwinfra Civiel- & Milieutechnisch Adviesbureau

Vestiging Alkmaar
Helderseweg 54 G-H
Alkmaar
072 751 3930info@kwinfra.nl
Vestiging Amsterdam
Nieuw-Zeelandweg 3
Amsterdam
072 – 505 7500info@kwinfra.nl
Vestiging Heerenveen
Jupiter 8
Heerenveen
072 – 505 7500info@kwinfra.nl
Vestiging Almere
Bolderweg 16
Almere
072 – 505 7500info@kwinfra.nl

Ecologie Nieuws & Tips

juli 29, 2022
Natuurinclusief bouwen

Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol in bouwsector. Er wordt in toenemende mate rekening gehouden met de materialen die worden […]

Lees meer
juli 11, 2022
Soortenmanagement plan

Iedere ruimtelijke ingreep heeft (onvoorziene) effecten op de omgeving en daarmee op planten en dieren. Een voorbeeld van zo’n ruimtelijke […]

Lees meer
juli 11, 2022
De beschermde Steenmarter

De steenmarter is naast de boommarter één van de twee soorten marters die we in Nederland kunnen tegenkomen. Beide soorten […]

Lees meer
juli 11, 2022
Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming beschermt onze flora en fauna, maar ook natuurgebieden. Er is ontheffing op deze wet nodig wanneer de […]

Lees meer
juni 27, 2022
Vleermuisonderzoek laten uitvoeren?

Een vleermuisonderzoek is het vervolg van een ecologische quickscan wanneer blijkt dat er mogelijke verblijfplaatsen van vleermuizen worden beschadigd of […]

Lees meer
juni 16, 2022
Uitleg ecologische quickscan

Een ecologische quickscan of natuurtoets is een globale inventarisatie en effectenbeoordeling. Hierbij brengt een ecoloog de beschermde planten of dieren […]

Lees meer

Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau is een divisie van de Schot Groep

Copyright 2022 | Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau | Alle rechten voorbehouden | Privacy Beleid